Kamal Sagar Portfolio, Shareholdings & Investments.