Mahavir Sharma Portfolio, Shareholdings & Investments.