Priyanka Chopra Portfolio, Shareholdings & Investments.