Shikhar Pahariya Portfolio, Shareholdings & Investments.